0

ý tưởng được cập nhật

Tạo tài khoản và chia sẻ ý tưởng của bạn, góp phần đa dạng hóa ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Thanh niên Việt Nam

"Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến"

BẢNG XẾP HẠNG Ý TƯỞNG

THỐNG KÊ Ý TƯỞNG

TỈNH/THÀNH ĐOÀN/ĐOÀN TRỰC THUỘC

STT Tổ chức Số lượng

ĐOÀN CẤP HUYỆN/TƯƠNG ĐƯƠNG

STT Tổ chức Số lượng

ĐOÀN CƠ SỞ/TƯƠNG ĐƯƠNG

STT Tổ chức Số lượng