STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 497-TB/TWÐTN-CNÐT 29/07/2021 Nhằm triển khai có hiệu quả việc vận hành Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin) trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, tiến tới hoàn thành, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng s Tải về
2 NCOVI 23/03/2020 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI Tải về
3 45-KH/KHCN 10/06/2019 Tải về
4 01 04/01/2019 Nguồn tài liệu: Website của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ WWW.NOIP.GOV.VN Tải về
5 012 04/01/2019 Nguồn tài liệu: Website của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ WWW.NOIP.GOV.VN Tải về
6 04/01/2019 Nguồn tài liệu: Website của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ WWW.NOIP.GOV.VN Tải về
7 04/01/2019 Nguồn tài liệu: Website của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ WWW.NOIP.GOV.VN Tải về
8 SKH 04/01/2019 Nguồn tài liệu: Website của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ WWW.NOIP.GOV.VN Tải về
9 01/2016/NQ-HÐND 04/01/2019 Nguồn tài liệu: Website của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ WWW.NOIP.GOV.VN Tải về