DANH SÁCH TỔ CHỨC
Tổ chức trực thuộc Số lượng ý tưởng
Tổng số Đã duyệt Chưa duyệt Được ứng dụng