Tên ý tưởng:

Tăng cường sự lãnh đạo và phối hợp của Cấp ủy các cấp với Các tổ chức đoàn thể thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, nganh, địa phương

Tác giả Đặng Huyền Trang
Mã số giao dịch CCHC-022188
Ngày đăng 12/10/2018
Thông tin ý tưởng

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Nhà nước và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo và đạt được những kết quả khả quan. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết chỉ đạo công tác cải cách hành chính như Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP,  Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ... Theo đó, công tác cải cách hành chính đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm đẩy mạnh, quán triệt sâu sắc và thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương đã thường xuyên rà soát nhằm sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; hệ thống các văn bản pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện.
Để đạt được những kết quả đáng mừng đó không thể thiếu vai trò sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của các cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức đoàn thể. Các tổ chức đoàn thể với những đoàn viên, thanh niên ưu tú đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò to lớn trong công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp để thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của bộ ngành, địa phương nói riêng và của Chính phủ nói chung.
 Để nâng cao hơn nữa vai trò này, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp:
- Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực của cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành địa phương đối với công tác cải cách hành chính. Theo đó, các thành viên trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành địa phương phải là những người nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác CCHC, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị. Công tác giao dục nâng cao nhận thức phải thực tế và hiệu quả.
- Hai là,  xây dựng các tổ chức đoàn thể thực sự vững mạnh, đủ sức làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác cải cách hành chính. Để các tổ chức đoàn thể thực sự là lực lượng có vai trò làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC  phải xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên có năng lực, phẩm chất. Do vậy, phải thường xuyên kiện toàn tổ chức đoàn thể đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị; coi trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực toàn diện cho đội ngũ đoàn
- Ba là, quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể đoàn viên về tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, ý thức tuân thủ quy chế, quy định, kỷ luật lao động, ý thức phối hợp và trách nhiệm phận sự giải quyết công việc.

Đánh giá:           Lượt xem: 9

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thi sát hạch cán bộ công chức định kỳ hàng năm CCHC-0156 22/06/2018
2 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của các Bộ, UBND, Sở, Ban ngành trên website CCHC-0157 22/06/2018
3 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đăng ký email chính thức của doanh nghiệp để gửi cơ quan nhà nước CCHC-0158 22/06/2018
4 Lại Tuấn Khanh
Hoàng Mai - Hà Nội
Xử lý thủ tục hành chính CCHC-0159 22/06/2018
5 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội CCHC-0160 22/06/2018
6 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thiệt lập ứng dụng "Tư vấn thủ tục hành chính" trên smartphone CCHC-0161 22/06/2018
7 Phan Ngọc Nam
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Quản lý thông tin cá nhân qua thẻ từ CCHC-0163 22/06/2018