Trực tiếp | Hội thảo Thanh niên với biến đổi khí hậu những thách thức hôm nay, giải pháp nào cho ngày mai